Испитување на јавното мислење за селектирање
на отпад со фокус на селектирање на отпадното
масло за јадење од растително потекло во
домаќинствата

Извештајот може да го најдете тука.