Релаизацијата на проектните активности во рамки на проектот „Сакаме Соларна Енергија“ продолжуваат да се реализираат. 

 

Денес беше реализирана средба со локални институции со цел да се разгледаат барањата на средншколците да имаме енергетско ефикасни училишта. На состанокот учествуваа претставници на опиптина Прилеп, претставници од средни училишта од Прилеп и Куманово како и средншколци од Прилеп, Куманово и Скопје. 

 

Покрај презентацијата на петицијата и видеата изработени од страна на средношколците за енергетско ефикасни училишта во рамки на самиот проект исто така беа презентирани и проргами за Енергетска ефикасност на Прилеп и Куманово како и предизвиците со кои се соочуваат при изработка на Програмите за Енергетска Ефикасност. 

 

Споделни беа практики за вградување на фотоволтаични системи на јавни површини во Прилеп и Куманово. 

 

Покрај реконструкција на објектите кои се под надлежност на општината даден беше осврт дека може и да се преземе акција за вградување на фотоволтаични ситеми на покривите на средните училишта односно за формирање на енергетски задруги. 

Излагањата на состанокот и дискусијата може да ги погледнете тука.

 

Проектот е подджан од ЕУ.