Јануари 2022 – Декември 2024

Оваа акција има за цел да воспостави иновативен систем за управување со цврст отпад за општина Аеродром во Скопје, Северна Македонија, да ги зајакне капацитетите на општинскиот персонал, да ги вклучи ранливите групи кои се занимаваат со неформално собирање отпад и да ја подигне свеста на луѓето и правните субјекти да почнат да го користат тоа. Во тој процес, ќе биде репер за успешна најдобра практика од ЕУ, од градот Љубљана, Словенија.

Овој проект е ко-финансиран од Европска Унија.