• Сите
  • биди-зелен
  • зелени работни места
  • млади
  • младинска работа
  • невработеност
  • организација
  • списание
  • средношколци

[Истражување] Запознаеност, можности и бариери каj младите за учество во зелени политики на локално ниво

Живееме во ера на климатска криза каде е потребна итна акција и соработка со сите чинители во едно општество. Тргнувајќи од тоа дека младите се иднината, односно дека тоа што го вложуваме во нив денес ќе се одрази во блиска иднина, клучно е нивното учество во креирање и спроведување на зелени политики на локално ниво, […]

Реформирано управување со отпадот во РСМ

Целта на овој прирачник е известување за променета законска регулатива и зголемената одговорност на засегнатите страни. Во неа се обработени одредби од Законот за управување со отпад, каде јасно се потенцира хиерархијата во управувањето со отпад, кој и како се врши стратешко планирање во управувањето со отпад, обработка на што треба да содржат стратешките документи […]

Екоактивизам за зелени општини

Со локалните избори оваа година, организацијата Гоу Грин Скопје сака да ги вклучи младите во замислувањето на процесот за зазеленување на општините – и тоа што тие би сакале да го видат за 4 години од сега, со фокус на општините Кисела Вода, Аеродром, Карпош, Чаир, Куманово и Прилеп. Оваа публикација има токму за цел […]

Младински позиции

Младите амбасадори за климатски промени кои беа дел од Првата симулација за климатски промени (СОР26) изготвија младински позиции на три важни климатски теми: декарбонизација циркуларна економија образование Есеите може да ги прочитате тука Младинските позиции, како и Симулацијата за климатски промени беа организирани во рамки на проектот „Млади амбасадори за климатски промени“ поддржан од Британската […]

Прирачник за климатска дипломатија

Прирачникот може да го преземете тука. Овој производ е подготвен во рамки на проектот Млади Амбасадори за Климатски Промени, спроведен од Здружението Гоу Грин Скопје, а финансиран од Владата на Обединето Кралство, со поддршка на Британската амбасада Скопје.

Програми за слободни часови за градежно, машинско и електро средно стручно образование

Програмите за слободни часови се на тема Клима и енергетска ефикасност.  Подготвени се од здружение за одржлив развој и заштита на животната средина „Гоу Грин – Скопје“, во рамки на проектот „Граѓански иницијативи за образование за клима и енергетска ефикасност“ (2017г.) Програма за градежно средно стручно Програма за машинско средно стручно Програма за електро средно стручно

[Истражување] Застапеност на образованието за климатски промени во основното образование во РСМ

Во истражувањето опфатени се: анализа на наставните програми и учебниците по предметите, како и прашалник за мислењето на наставниците во основно образование. Методологијата на истражувањето се состои од примарно и секундарно прибирање на  податоци, односно спроведување квалитативен прашалник за наставниците, родителите и учениците, како и деск анализа на наставните програми и релеватни документи поврзани со […]

Младински прирачник за пресметка на јаглероден отпечаток на училиштата

Пресметката на јаглеродниот отпечаток може да биде комплексна анализа на целокупната слика на потрошувачка на енергија. Моделот за пресметка на јаглеродниот отпечаток за училишта претставува алатка со цел учениците да ја сфатат логиката на формирање на јаглеродниот отпечаток и истата не е прецизен инструмент за определување на јаглеродниот отпечаток. Со оваа алатка сакаме да поттикнеме […]

Прирачник за користење на моделот за пресметка на јаглеродниот учинок за училишта

Пресметката на јаклеродниот учинок може да бие комплексна анализа за целокупната слика на потрошувачка на енергија. Моделот за пресметка на јаглеродниот учинок за училишта претставува алатка со цел учениците да ја сватат логиката на формирање на јаглеродниот учинок. Прирачникот е направен во рамки на проектот „Училишта на сончева енергија“, финансиран од ЕУ Прирачникот може да […]

Еко-системи на младинска работа

One of the aims of our exploratory research was to find out and outline the processes of decision making in terms of youth. For the needs of the research, we set up a case study that should help us identify the steps in decision making in terms of youth in Europe The project “A step between” was […]

Благосостојба на младиски работници

In this qualitative research, our aim was to explore the well-being (issues and challenges) faced by youth workers in more depth. Based on aim, our main research question was: Based on the aim and main research question we had 7 sub-questions: 1. How do youth workers assess their professional status in society? 2. How do […]

Мапирање на релевантни политики за младински работници

The aim of the “Legislation pinpointing for youth work” is to show the direction for policy intervention in order to improve the youth workers conditions and livelihood. This paper is providing a reflection on the relevant policies and strategic documents related to youth work on EU level, as well as in specific countries. The conclusions […]

Анализа на потребите на младите во средните училишта

Извештајот може да го прочитате и преземете на следниот линк.

Младинско учество за промени во средните училишта

Прирачникот може да го прочитате и преземете на овој линк.

[ALB] Vendet e gjelbra të punës dhe njerëzit e rinj në Republikën e Maqedonisë

Para jush gjendet një publikacion i cili ka për qëllim që të japë pasqyrën mbi gjendjen e të rinjve dhe politikat për të rinjtë në Republikën e Maqedonisë, njëkohësisht duke e përpunuar temën “vendet e gjelbra të punës” që është një temë relativisht e re te ne. Ky publikacion në vend të parë u është […]

Зелените работни места и младите луѓе во Република Македонија

Проект: Млади за одржлив развој Овој проект се реализира со поддршка на СЕЕДЛИНГ Програмата, што ја спроведува Регионалниот центар за животна средина за Централна и Источна Европа (REC). Програмата се финансира од Австриската развојна агенција (ADA), оперативната единица на Австриската соработка аз меѓународен развој (ADC) Публикацијата може да ја прочитате тука.  

[испитување] Селектирање на отпад со фокус на селектирање на отпадното масло за јадење

Испитување на јавното мислење за селектирањена отпад со фокус на селектирање на отпаднотомасло за јадење од растително потекло водомаќинствата Извештајот може да го најдете тука.

Климатски промени и обновливи извори на енергија

Академската книга може да ја преземете на следниот линк.

Пречистување отпадни води

Академската книга може да ја преземете на следниот линк.

Go Green for Climate

Брошурата може да ја разгледате на следниот линк.

Можности за младите во време на климатски промени и енергетска транзиција

Брошурата може да ја разгледате на следниот линк.

Можности за студии за обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност во Македонија, Франција и Германија

Брошурата на англиски јазик може да ја разгледате на следниот линк.

Заштеда на енергија и ресурси преку рециклирање батерии

Прирачникот може да го разгледате на следниот линк

Нешто смрди- предлог решенија за намалување на загадувањето

Брошурата може да ја разгледате на следниот линк.

Нискојаглеродно општество- висок бизнис потенцијал

Брошурата може да ја разгледате на следниот линк.

Екологија и одржлив развој бр. 126

Списанието може да го разгледате на следниот линк.