• Сите
  • млади
  • одржлив развој
  • отпад

Youth Activism for Green Municipalities vol.3

Април – Октомври 2023 година Последните две години соработка со HBS и GoGreen доведе до Awarding Go Green за младинско учество, за активностите направени во младинското застапување за локални зелени промени. Соработката продолжува во зајакнувањето на младите луѓе да преземат локални активности, а секоја година различни групи млади луѓе го зголемуваат опсегот и луѓето вклучени […]

Youth for Climate Action and Sustainable Transport

март 2023 – март 2024 Проектот “Младите за климатска акција и одржлив транспорт” се фокусира на јакнење на капацитети на здружението за вклучување на млади во застапување за климатска акција, со фокус на одржлив транспорт, преку локалните младински совети и младински центри. Транспортот е еден од секторите кој значително влијание врз климатските промени, со тенденција […]

EU Youth Cinema: Green Deal

Мај 2022 – Мај 2024 EU Youth Cinema: Green Deal е проект посветен на одржлива Европа и ги прикажува целите на Европската унија во филмски конкекст.  EU Youth Cinema: Green Deal ќе обезбеди програма низ текот на целата година од мај 2022- мај 2024, со фокус на информирање и едукација за зелената агенда главно преку […]

Youth Activism for Green Municipalities vol.2

Април – Октомври 2022 Младите во општеството, а особено во општината се најголемиот фактор за промени во целата општина. Активизмот и учеството во општествените активности се моќни форми на граѓански ангажман. Најголемите промени ги поттикнуваат и водат младите. Младинскиот активизам има огромен потенцијал да ги трансформира локалните заедници, особено ако е поддржан од локалните и […]

Youth Activism for Greener Municipalities

Јануари 2022- Декември 2024  Општа цел на Проектот е да го зајакне влијанието на младинските активисти и младинските организации во политиките и процесите за заштита на животната средина кои се спроведуваат на локално ниво. Проектот ги има следниве посебни цели:  (1) Зајакнување на капацитетите на младинските активисти и младинските организации за спроведување на ефективни активности […]

Clean AirDrom – Нула цврст отпад во Општина Аеродром

Јануари 2022 – Декември 2024 Оваа акција има за цел да воспостави иновативен систем за управување со цврст отпад за општина Аеродром во Скопје, Северна Македонија, да ги зајакне капацитетите на општинскиот персонал, да ги вклучи ранливите групи кои се занимаваат со неформално собирање отпад и да ја подигне свеста на луѓето и правните субјекти […]

Нови закони, нови правила

Август 2021 – Декември 2021 Едукација и практична имплементација на правната регулатива во областа на управувањето со отпад, нејзина правилна примена и толкување од страна на засегнатите страни и граѓаните. Градење на дијалог помеѓу граѓаните, произведувачите, локалната и централната власт, граѓанските организации, со цел намалување на влијанието врз животната средина и здравјето на човекот, подигната […]

Селектирам во Аеродором

Август 2021 – Ноември 2021 Зголемување на јавната свест и едукација на младите од областа на животната средина и управувањето со отпадот преку караван за намалување, реупотреба и правилна селекција на отпадот. Активности: 1. Изработка на мобилна станица за селектирање отпад со 8 фракции 2. Спроведување на еко караван – оддржување работилници основни училишта на […]

Climate action starts with you(th)

Јули 2021- Ноемвири 2021 Climate action starts with you(th) финансиран, поддржан од Британската амбасада во Скопје Проектот има за цел да ги обучи младите за климатската криза и да ги мотивира самите да преземат активно учество во секојдневната борба против климатските промени. Преку коцката која е со димензии 4х4х4, што претставува волумен од 64м3, или […]

Климарт

Јуни 2021 -Ноември 2021 Климарт финансиран, поддржан од Министерството за животна средина и просторно планирање Проектот има за цел да ја подигне јавната свест и да ги едуцира младите за климатските промени, обновливите извори на енергија, транспортот, шумарството и биодиверзитетот. Преку серијал од 5 подкасти на овие теми младите ќе се запознаат со значењето на […]

Младински дигитален еко-активизам за зелени општини

Април- Октомври 2021 Младите се пасивни кога станува збор за демократските процеси, поради недостаток на доверба во институциите и тесен простор за да се слушне нивниот глас. Општините како Карпош, Кисела Вода, Аеродром, Прилеп, Битола и Куманово се едни од најзагадените и имаат проблеми со управувањето на отпадот или зголемената урбанизација и транспорт, што доведува […]

Застапување на социјалните претпријатија за управување со отпад

Април 2021 – Декември 2022 Овој процес на застапување се спроведува под програмата за социјална инклузија и зелена економија. Проектот има еколошка и социо-инклузивна компонента и има за цел поставување на систем за примарна селекција на неопасен отпад во станбените згради, како би придонеле за почиста и поздрава животна средина, намалување на количините на отпад […]

Млади амбасадори за климатски промени

Октомври 2020 -Март 2021 Проектот има за цел да ги едуцира младите за климатска дипломатија, да креираат младински барања за климатски промени и да ја развие свеста во земјата за важноста од амбициозни цели за Конференцијата за климатски промени на ООН (COP26). Преку обуката за климатска дипломатија, кампања за климатските промени, како и симулацијата на Конференцијата, […]

Растеме заедно

Јули-декеври 2020 Неформалните собирачи на отпад се дел од ранливите категории на нашето општество уште многу одамна. Тие се дел од неформалната економија каде преку собирањето отпад од контејнерите и продавањето на т.н. „отпадџии“ добиваат пари на рака и крпат крај со крај, ден за ден. Проценките се дека околу 800 семејства се занимаваат со оваа […]

Младите за образование за климатски промени и квалитетен воздух

Април-Октомври 2020 Загаденоста на воздухот во Северна Македонија сеуште е на високо ниво и нема да се реши во најскоро време. Климатските промени се исто така проблем што погодува многумина, но младите луѓе и пошироката јавност не го сфаќаат сериозно. Ниската свест за климатските промени и нејзините ефекти се должи на недоволна застапеност во образовните програми. […]

Сакаме соларна енергија

Декември 2019-мај 2020 Општа цел на проектот: Создавање мрежа на средношколци кои активно учат и вршат јавен притисок врз надлежните институции за зајакнување на и образованието за климатски промени и поголема застапеност на сончевата енергија во енергетскиот систем Партнери Средно училиште „Орце Николов“, Скопје; Средно училиште „Здравко Цветковски“, Скопје; Средно училиште „Јосип Броз Тито“, Скопје; […]

Училишта на сончева енергија

Август 2019- април 2020 Цели Развиени активистички јадра за климатски промени во средните училишта во Битола, Кичево и Скопје, Потпишување петиција за „Училишта на сончева енергија“, Зголемена свест кај носителите за одлуки за важноста на образованието за климатски промени и сончевата енергија како енергенс на образовните установи – најмалку една институција испраќа писмо со кое […]

АКЦИЈА, СЕЛЕКЦИЈА И РЕУПОТРЕБА за помалку отпад

Јуни-ноември 2019 Со проектот ќе се подигне свеста кај граѓаните за принципите на превенција, селектирање и реупотреба на отпадот, и воедно ќе се активираат граѓаните, со посебен фокус на младите луѓе, да се вклучат во акции за чистење, селекција, реупотреба на отпадот и едукација на населението. Цел Промоција, поттикнување и активно вклучување на населението во […]

Младите за промена во животната средина

Јуни-октомври 2019 Младите не се свесни за важноста на некои туристички места и нивната вредност за земјите во кои живеат. Растот на туризмот дополнително ја загрозува животната средина. Туристите кои секоја година се се’ побројни, претставуваат закана за статусот за заштитени подрачја на некои места како Охрид и Крушево. Целта на проектот е да ја […]

Младински еко-глас за промена во средните училишта (воспоставување на национална младинска еколошка мрежа)

Март-октомври 2019 Ученицте во РСМ не учествуваат во организации или здруженија на млади. Според истражувањето „Младинско учество во Македонија“ од МОФ и Реактор, околу 70% од учениците во средните училишта не знаат дека има ученички организации во нивното училиште, а 81% никогаш не учествувале во ученичка заедница. Главната цел на проектот е да се воспостави […]

Еколошко образование и младински активизам за почист воздух

Март-октомври 2019 Цел на проектот: Да се воспостави одржлива мрежа на еко-клубови во средните училишта во Град Скопје која ќе се залага за поздрава животна средина и почист воздух. Активност 1: Воспоставување на нови еко-клубови во средните училишта и зајакнување на постоечките клубови во Град Скопје Активност 2: Програма за учење (информативни видеа) Видео 1: […]

Зелени вештини за млади

Декември 2018-мај 2019 Остварени цели: мапирање на зелени занимања и работни места креирање на база на обучувачи за зелени занимања зголемено знаење и вештини на средношколци на теми поврзани со заштита на животната средина, климатски промени, одржлив развој, и квалитет на воздух. вклучени работодавци кои овозможуваат „учење од сенка“ на средношколците кај вработени кои имаат […]

“Направи Сам” (Do it yourself)

Октомври 2018-мај 2019 Општа цел: Зголемен интерес и желба кај учениците да учат за климатските промени, обновливите извори на енергија, енергетската ефикасност и одржливиот транспорт. Резултатите придонеcoа да организацијата создаде принцип на финансиска одржливост која што може да ја доразвива во идниот период. Програмата, сама по себе е начин како организацијата финансиски може да собира […]

Ја собираме пластиката од дома

Јуни-декември 2018 Во Градот Скопје скоро и да нема организиран систем за одделно собирање на отпадот од пакување (селектирање), кој е комунален отпад, особено во домаќинства, што е обврска на градоначалникот на Градот Скопје и на градоначалниците на Општините (член 26 од Законот за управување со пакување и отпад од пакување Сл. весник на РМ […]

Младите за одржлив развој

Општа цел на проектот е промоција и подигнување на свеста кај младите и клучните институции за зелените работни места кои произлегуваат од мерките за адаптација и намалување на климатските промени, во енергетскиот сектор. Конкретни цели: 1. Едукација и вклучување на младите во спроведување на кампања за развој на свеста за целите за одржливиот развој, со посебен […]

Од масло до енергија

Октомври-ноември 2017 Општа цел на проектот е воспоставување на систем за собирање на искористено масло за јадење од домаќинства и зголемено учество на производство на обновливи извори на енергија (биодизел) во Република Македонија. Во проектот беа вклучени и лиценцираната компанија за управување со отпадни масла и масти за јадење „Суниленс ДООЕЛ“, како и Здружениете на […]

Гоу Клин

Проектот има за цел да ја подржи имплементацијата на Законот за батерии и отпадни батерии (1 јануари 2011), да ја развие свеста кај населението за штетноста од батериите и да иницира систем за собирање на отпадните батерии. Краток опис: За да се постигнат целите на проекот, се поставија три главни столба на активности: Институционална соработка […]

Платформа за младинска одржливост

Платформата за младинска одржливост за прв пат беше промовирана на Семинар за одржлив развој кој се одржа на 8 октомври 2011 година каде што невладините организации АИЕСЕК, Младински Образовен Форум, Сојузот на Извидници и Гоу Грин ја потпишаа Декларацијата за младинска одржливост. Платформата е поддржана од Француската Амбасада. Целта на платформата за младинска одржливост е […]

Младинска Зелена Мрежа

Главна цел на проектот е воспоставување на платформа за млади луѓе каде тие ќе се поврзат, учат и работат заедно на проекти од областа на екологијата и одржливиот развој. Краток опис Мрежата ќе овозможи можности за младите луѓе за учење и ќе им овозможни да станат свесни и одговорни личности кои преземаат акција и водство […]

„Биди Зелен“ кампања

Биди Зелен кампањата имаше за цел да ја подигне свеста кај младите за одржливиот развој на животната средина и да ги научи за значењето на енергетски ефикасна и нискојаглеродна економија. Пораката на проектот опфати над 800.000 лица. Целна група Главната целна група беа млади луѓе од 14-22 години. Веруваме дека токму тие ја претставуваат идната генерација […]