Главна цел на проектот е воспоставување на платформа за млади луѓе каде тие ќе се поврзат, учат и работат заедно на проекти од областа на екологијата и одржливиот развој.

Краток опис

Мрежата ќе овозможи можности за младите луѓе за учење и ќе им овозможни да станат свесни и одговорни личности кои преземаат акција и водство за создавање поодржлива заедница. Главна алатка за воспоставување на мрежата се Биди Зелен Клубовите кои функционираат во основните и средните училишта.
Главни активности

Списанието претставува главна алатка за едукација и ангажирање на учениците-членови на Биди Зелен Клубовите.

  • Биди Зелен Клубови

Целта на овие клубови е да се овозможи процес на неформална едукација каде членовите ќе станат млади агенти за позитивна промена.

Оваа активност се состои од еднодневен семинар и марш против загадувањето. Иницијативата беше организирана заедно со Сојузот на извидници во РМ и студентската организација AIESEC.

  • Виртуелна платформа

Оваа платформа треба да служи како виртуелен простор за младите да комуницираат, соработуваат и да учат едни од други.

Проектот беше поддржан од Норвешката Амбасада