Декември 2019-мај 2020

Општа цел на проектот:
Создавање мрежа на средношколци кои активно учат и вршат јавен притисок врз надлежните институции за зајакнување на и образованието за климатски промени и поголема застапеност на сончевата енергија во енергетскиот систем

Партнери

  • Средно училиште „Орце Николов“, Скопје;
  • Средно училиште „Здравко Цветковски“, Скопје;
  • Средно училиште „Јосип Броз Тито“, Скопје;
  • Средно училиште „Наце Буѓони“, Куманово;
  • Средно училиште „Перо Наков“, Куманово;
  • Средно училиште „Мирче Ацев“, Прилеп;
  • Средно училиште „Ристе Ристески Ричко“, Прилеп
  • Иницијатива „Fridays for future“.

Активности

А.1. Анализа на јаглероден учинок од средните училишта;
А.2. Кампања
А.3. Средби со институции на локално и национално ниво;
A.4. Завршен настан

 

Проектот финансиран во рамки на Проектот за младинско изразување, финансиран од Европската Унија.