Gusht 2021 – Nëntor 2021

Rritja e ndërgjegjësimit dhe edukimit të publikut të të rinjve në fushën e mjedisit dhe menaxhimit të mbetjeve përmes një karvani për reduktimin, ripërdorimin dhe selektimin e duhur të mbeturinave.

Aktivitetet:

  1. Ndërtimi i stacionit të lëvizshëm për seleksionimin e mbetjeve me 8 fraksione
  2. Realizimi i një eko karvani – punëtori për shkollat ​​fillore në territorin e Komunës së Aerodromit.

Ky projekt financohet nga Komuna e Aerodromit.