Gusht 2021 – Dhjetor 2021

Edukimi dhe zbatimi praktik i rregulloreve ligjore në fushën e menaxhimit të mbeturinave, zbatimi dhe interpretimi i duhur i tyre nga palët e interesuara dhe qytetarët. Ndërtimi i dialogut ndërmjet qytetarëve, prodhuesve, pushtetit vendor dhe qendror, organizatave të shoqërisë civile, me qëllim uljen e ndikimit në mjedis dhe shëndetin e njeriut, ndërgjegjësimin dhe ndjenjën e përgjegjësisë.

Ky projekt financohet nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut.