Para jush gjendet një publikacion i cili ka për qëllim që të japë pasqyrën mbi
gjendjen e të rinjve dhe politikat për të rinjtë në Republikën e Maqedonisë,
njëkohësisht duke e përpunuar temën “vendet e gjelbra të punës” që është një
temë relativisht e re te ne. Ky publikacion në vend të parë u është përkushtuar
njerëzve të rinj, por besojmë se mund t’u ndihmojë edhe bartësve të vendimeve
dhe të shërbejë si udhëtregues gjatë përpunimit të temës “të rinjtë” dhe “vendet
e gjelbra të punës”. Terminologjia në këtë publikacion në vende të caktuara ka
terma të ndërlikuar politikë, por shpresojmë se lexuesit do të interesohen për
këto tema dhe të dhënat të cilat janë treguar dhe se do ta mbajmë vëmendjen
e tyre deri në fund.

Projekti: Të rinjtë për zhvillim të qëndrueshëm
Ky projekt realizohet me përkrahjen e SEEDLING Programit të cilin e zbaton Qendra Rajonale e Mjedisit
Jetësor për Evropën Qendrore dhe Lindore (REC).
Programi fnancohet nga Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA), njësia operative e Bashkëpunimit Austriak
për Zhvillim Ndërkombëtar (ADC
).

 

Ju mund ta lexoni botimin këtu