[Истражување] Запознаеност, можности и бариери каj младите за учество во зелени политики на локално ниво

Живееме во ера на климатска криза каде е потребна итна акција и соработка со сите чинители во едно општество. Тргнувајќи од тоа дека младите се иднината, односно дека тоа што го вложуваме во нив денес ќе се одрази во блиска иднина, клучно е нивното учество во креирање и спроведување на зелени политики на локално ниво, […]

Реформирано управување со отпадот во РСМ

Целта на овој прирачник е известување за променета законска регулатива и зголемената одговорност на засегнатите страни. Во неа се обработени одредби од Законот за управување со отпад, каде јасно се потенцира хиерархијата во управувањето со отпад, кој и како се врши стратешко планирање во управувањето со отпад, обработка на што треба да содржат стратешките документи […]

Екоактивизам за зелени општини

Со локалните избори оваа година, организацијата Гоу Грин Скопје сака да ги вклучи младите во замислувањето на процесот за зазеленување на општините – и тоа што тие би сакале да го видат за 4 години од сега, со фокус на општините Кисела Вода, Аеродром, Карпош, Чаир, Куманово и Прилеп. Оваа публикација има токму за цел […]

Младински позиции

Младите амбасадори за климатски промени кои беа дел од Првата симулација за климатски промени (СОР26) изготвија младински позиции на три важни климатски теми: декарбонизација циркуларна економија образование Есеите може да ги прочитате тука Младинските позиции, како и Симулацијата за климатски промени беа организирани во рамки на проектот „Млади амбасадори за климатски промени“ поддржан од Британската […]

Прирачник за климатска дипломатија

Прирачникот може да го преземете тука. Овој производ е подготвен во рамки на проектот Млади Амбасадори за Климатски Промени, спроведен од Здружението Гоу Грин Скопје, а финансиран од Владата на Обединето Кралство, со поддршка на Британската амбасада Скопје.

Програми за слободни часови за градежно, машинско и електро средно стручно образование

Програмите за слободни часови се на тема Клима и енергетска ефикасност.  Подготвени се од здружение за одржлив развој и заштита на животната средина „Гоу Грин – Скопје“, во рамки на проектот „Граѓански иницијативи за образование за клима и енергетска ефикасност“ (2017г.) Програма за градежно средно стручно Програма за машинско средно стручно Програма за електро средно стручно

[Истражување] Застапеност на образованието за климатски промени во основното образование во РСМ

Во истражувањето опфатени се: анализа на наставните програми и учебниците по предметите, како и прашалник за мислењето на наставниците во основно образование. Методологијата на истражувањето се состои од примарно и секундарно прибирање на  податоци, односно спроведување квалитативен прашалник за наставниците, родителите и учениците, како и деск анализа на наставните програми и релеватни документи поврзани со […]

Младински прирачник за пресметка на јаглероден отпечаток на училиштата

Пресметката на јаглеродниот отпечаток може да биде комплексна анализа на целокупната слика на потрошувачка на енергија. Моделот за пресметка на јаглеродниот отпечаток за училишта претставува алатка со цел учениците да ја сфатат логиката на формирање на јаглеродниот отпечаток и истата не е прецизен инструмент за определување на јаглеродниот отпечаток. Со оваа алатка сакаме да поттикнеме […]

Прирачник за користење на моделот за пресметка на јаглеродниот учинок за училишта

Пресметката на јаклеродниот учинок може да бие комплексна анализа за целокупната слика на потрошувачка на енергија. Моделот за пресметка на јаглеродниот учинок за училишта претставува алатка со цел учениците да ја сватат логиката на формирање на јаглеродниот учинок. Прирачникот е направен во рамки на проектот „Училишта на сончева енергија“, финансиран од ЕУ Прирачникот може да […]

Еко-системи на младинска работа

One of the aims of our exploratory research was to find out and outline the processes of decision making in terms of youth. For the needs of the research, we set up a case study that should help us identify the steps in decision making in terms of youth in Europe The project “A step between” was […]