Што претставува Парискиот договор?

На 21вата Конференција за климатски промени во Париз (COP21), по 20 години преговори, земјите потписнички на Рамковната конвенција за климатски промени на ООН (UNFCCC) достигнаа договор за борба против климатските промени со цел одржување на зголемување на глобалната просечна температура под 2 ° C над прединдустриските нивоа, настојувајќи да го ограничат зголемувањето до 1,5 ° C.

Поедноставно кажано, земјите се обврзаа да ги намалат стакленичките гасови што тие ги емитираат, со цел да го успорат глобалното затоплување. Во спротивно, затоплувањето ќе предизвика неповратливи, катастрофални последици за животот на Планетата.

 Зошто е важен?

Парискиот договор е голем успех бидејќи за прв пат ги соединува сите земји за една кауза – да преземат амбициозни напори да се справат со климатските промени.  Вкупно 195 земји го ратификуваа договорот на национално ниво, и со тоа се обврзаа да преземат акција на национално и локално ниво за намалување на емисиите на стакленички гасови.

Како овој договор ќе помогне во борбата со климатските промени?

Парискиот договор ни помага да го одржиме затоплувањето под 2 ° C затоа што 195 земји ќе ги намалат нивните емисии на стакленички гасови. Исто така, земјите ќе ги ревидираат нивните национални придонеси за намалување на климатските промени на секои 5 години. Со тоа се дава можност за поамбициозни придонеси, и ограничување на затоплувањето до 1.5° C

Парискиот договор е своевиден процес кој ќе резултира со справување со климатските промени.

Што се случува денес со договорот?

Пет години подоцна, на 26тата конференција во Глазгов, Обединетото Кралство (COP26), земјите потписнички на Договорот треба да презентираат поамбициозни придонеси за намалување на нивните емисии на стакленички гасови. Едноставно кажано, кога сите земји ќе ги намалат нивните емисии, ќе има помалку стакленички гасови во атмосферата а со тоа ќе се ограничи и затоплувањето на температурата.

 

***

Оваа објава е подготвена како дел од кампањата #GoGreenForOurPlanet, во рамки на проектот Млади амбасадори за климатски промени финансиран од Владата на Обединето Кралство, со поддршка на Британската амбасада Скопје. Мислењата и ставовите наведени во оваа содржина не ги одразуваат секогаш мислењата и ставовите на Британската Влада.