Декември 2018-мај 2019

Остварени цели:

  • мапирање на зелени занимања и работни места
  • креирање на база на обучувачи за зелени занимања
  • зголемено знаење и вештини на средношколци на теми поврзани со заштита на животната средина, климатски промени, одржлив развој, и квалитет на воздух.
  • вклучени работодавци кои овозможуваат „учење од сенка“ на средношколците кај вработени кои имаат зелени занимања

 

Активност 1: Мапирање на зелени занимања

Проектниот тим со поддршка од работната група за „зелени работни места и млади “направи мапирање на зелените занимања во документот „Националната класификација на занимањата“издаден од Државниот завод на статистика. Мапирањето се изврши врз база на дефиницијата за зелени работни места.

Активност 2. Креирање на програма “Зелени вештини за млади”

Активност 3. Таргетирање и селекција на обучувачи (јуниор) и училишта

Активност 4. Обука за обучувачи на 8 теми:

– климатски промени

– аерозагадување

– енергетска ефикасност

– обновливи извори на енергија

– одржлив транспорт

– управување со отпад

– зеленило

Активност 5.Промоција на програмата „зелени вештини за млади“

Активност 6. Часови за средношколци во училиштата

Активност 7. “Учење од сенка” кај работодавач

 

Проектот е финансиран од Агенцијата за млади и спорт на РСМ.