Координаторот за членство е позиција за членството на Гоу Грин. Позицијата означува координирање и администрирање на членството. Главни задачи и обврски на координатор на членство се:

 • Евидентира дали се исполнети критериуми за активни и пасивни членови во датабаза
 • Ја евидентира присутноста на членовите на национални состаноци во датабаза
 • Ја евидентира присутноста на членовите на обуки, семинари, работилници и настан надвор од Гоу Грин, а препорачани од Извршна Канцеларија
 • Креира дополнителнионлајн датабази за следење на активноста на членовите
 • Ги ажурира драјв фолдерот за Биди Зелен Мрежа и ги потсетува тим лидери од Биди-Зелен Клубови за активно прикачување на материјали од нивна страна
 • Комуникацира со тим-лидери на Биди-Зелен Клубови во врска со нивните активности и ја известува Извршната Канцеларија за активностите
 • Ги поврзува  тим-лидери од менторските парови за одржување на заеднички активности
 • Бележи дали активностите во плановите на Биди-Зелен Клубовите се реализираат
 • Ја информира Извршната канцеларија за било какви проблеми меѓу членовите на Биди-Зелен Клубовите
 • Го следи развојот на карактеристиките на Цветко според усвоените критериуми за членството на БЗК Мрежата
 • Комуницира со младинскиот координатор за подобрување на структурата на Биди-Зелен мрежата
 • Дава административна поддршка на младинскиот координатор при организација на националните состаноци или активности за членството на Гоу Грин
 • Навремено ги информира членовите за агендата за активности
 • Ги следи активностите на секоја иницијативна група и ја информира Извршна Канцеларија доколку иницијативната група има потреба од помош и дополнитена поддршка при организирање на активности

Потребни квалификации:

 • 1 година активен член на организацијата
 • Познавање на структурата на еден Биди-Зелен Клуб
 • Запознаен/а со работата и стратегијата на организацијата
 • Познавање на Правилникот за функционирање на Биди-Зелен Клубови и Правилник за членство
 • Познавање на онлајн алатки за работа како: драјв, гугл форми и групи

Профил на координатор:

 • Минимум 17 години и активен тим лидер на лидерско тело на Биди-Зелен Клуб
 • Посветеност на работата во организацијата
 • Одговорност спрема рокови и реализирање на зададени работни задачи
 • Комуникативна личност

Од кандидатот се очекува ангажман од 10 часа неделно со физичко присуство во канцеларијата  на Гоу Грин или онлајн работа од дома.

Работната позиција  е на волонтерски договор и за истата е предвиден соодветен надомест за трошоци за храна и превоз.

Пријавувањето е со лична биографија на info@bidizelen.org со назнака Аплицирање на повик за координатор за членство не подоцна од 10/02/2019.