Октомври 2018-мај 2019

Општа цел: Зголемен интерес и желба кај учениците да учат за климатските промени, обновливите извори на енергија, енергетската ефикасност и одржливиот транспорт.

Резултатите придонеcoа да организацијата создаде принцип на финансиска одржливост која што може да ја доразвива во идниот период. Програмата, сама по себе е начин како организацијата финансиски може да собира средства кои подоцна истите ќе бидат пренаменети во капацитетите на организацијата: нејзиното членство или доразвивање на самата програма. Членовите на организацијата беа вклучени во реализација на програмата, со што ги надоградија своите комуникациски и презентациски вештини, но и своето знаење од области на еколошките теми.

Активности
Активност 1 Избор на проектен тим, администрација и подготовка
Активност 2: Воспоставување на контакт и склучување договор со 3 основни училишта
Активност 3: Програма “Направи Сам”
3.1. Конкурс и избор на 3 експерти кои ќе ја создадат програмата “Направи Сам”
3.2. Креирање на програмата “Направи Сам”
Активност 4: Обука за обучувачи и промотери
4.1. Повик за обучувачи и промотери
4.2. Реализација на обука
Активност 5. Кампања за промоција на програмата
Активност 6. Реализација на програмата
Активност 7. Евалуација и доделување сертификати на учесниците

Проектот е финансиран во рамки на проектот „Промени за одржливост“ спроведен од КОHЕКТ, а финансиран од ЕУ.