Пресметката на јаклеродниот учинок може да бие комплексна анализа за целокупната слика на потрошувачка на енергија. Моделот за пресметка на јаглеродниот учинок за училишта претставува алатка со цел учениците да ја сватат логиката на формирање на јаглеродниот учинок.

Прирачникот е направен во рамки на проектот „Училишта на сончева енергија“, финансиран од ЕУ

Прирачникот може да го преземте тука.

Алатката може да ја преземете тука.