Зајакнуваме отпорност преку образование

Под климатска акција се подразбираат активности чија крајна цел се намалување на стакленичките гасови, зајакнување на отпорноста и адаптацијата кон влијанијата од климатските промени. 

Здружението Гоу Грин од своето постоење работи на образование за климатски промени и одржлив развој, подигнување на свеста за истите осбоено кај младите со подолгорочна визија дека младите ќе бидат носителите на позитивни промени и намалување и ублажување на последиците од климатските промени. 

Како позначајни активности во последните пет години, ги издвојуваме: 

 

Продолжуваме со нашите заложби и вклучување на младите во процесот на донесување одлуки за климатски промени преку проектот „Млади амбасадори за климатски промени“, финансиски поддржан од Амбасадата на Велика Британија во Скопје. Целта на проектот е да се подигне свеста и знаењето на младите за меѓународната дипломатија за климатските промени, и политиките кои го регулираат ублажувањето и намалувањето на климатските промени. Истото ќе биде постигнато преку едукативна кампања на социјалните медиуми, онлајн курс за климатска дипломатија и симулација на Самитот за климатски промени на Обединетите Нации. Младите ќе изготват свои барања кон носителите на одлуки и ќе научат како да преговараат и ги застапуваат своите барања преку дијалог со институциите.