Janar 2022 – Dhjetor 2024

Ky aksion ka për qëllim krijimin e një sistemi inovativ për menaxhimin e mbeturinave të ngurta për Komunën e Aerodromit në Shkup, Maqedonia e Veriut, për të forcuar kapacitetet e stafit komunal, për të përfshirë grupet e cenueshme që merren me grumbullimin joformal të mbeturinave dhe për të rritur ndërgjegjësimin e qytetarëve. dhe personat juridikë të fillojnë ta përdorin atë. Në këtë proces, do të jetë një pikë referimi për praktikat më të mira të suksesshme nga BE-ja, nga qyteti i Lubjanës, Slloveni.

Ky projekt është i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian.