Youth for Climate Change and Sustainable Transport

mars 2023 – mars 2024 Projekti “Të rinjtë për veprim klimatik dhe transport të qëndrueshëm” fokusohet në forcimin e kapaciteteve të shoqatës për përfshirjen e të rinjve në avokimin e veprimit klimatik, me fokus transportin e qëndrueshëm, përmes këshillave rinore lokale dhe qendrave rinore. Transporti është një nga sektorët që ka një ndikim të rëndësishëm […]

EU Youth Cinema: Green Deal

Maj 2022 – Maj 2024 EU Youth Cinema: Green Deal është një projekt i dedikuar Evropës së qëndrueshme dhe paraqet qëllimet e Bashkimit Evropian në një kontekst filmik. EU Youth Cinema: Green Deal do të ofrojë programe gjatë gjithë vitit nga maji 2022 deri në maj 2024, me fokus në informimin dhe edukimin për axhendën […]

Youth Activism for Green Municipalities vol.2

Prill – Tetor 2022 Të rinjtë në shoqëri, e veçanërisht në komunë janë faktori më i madh për ndryshim në të gjithë komunën. Aktivizmi dhe pjesëmarrja në aktivitete shoqërore janë forma të fuqishme të angazhimit qytetar. Ndryshimet më të mëdha inkurajohen dhe udhëhiqen nga të rinjtë. Aktivizmi rinor ka potencial të madh për të transformuar […]

Youth Activism for Greener Municipalities

Janar 2022 – Dhjetor 2024 Qëllimi i përgjithshëm i Projektit është të forcojë ndikimin e aktivistëve rinor dhe organizatave rinore në politikat dhe proceset mjedisore lokale. Projekti ka këto objektiva specifike: (1) Forcimi i kapaciteteve të aktivistëve rinorë dhe organizatave rinore për të zbatuar aktivitete efektive avokuese në nivel lokal; (2) Krijimi i partneriteteve ndërmjet […]

Clean AIRdrom – Zero solid waste municipality

Janar 2022 – Dhjetor 2024 Ky aksion ka për qëllim krijimin e një sistemi inovativ për menaxhimin e mbeturinave të ngurta për Komunën e Aerodromit në Shkup, Maqedonia e Veriut, për të forcuar kapacitetet e stafit komunal, për të përfshirë grupet e cenueshme që merren me grumbullimin joformal të mbeturinave dhe për të rritur ndërgjegjësimin […]

Ligje të reja, rregulla të reja

Gusht 2021 – Dhjetor 2021 Edukimi dhe zbatimi praktik i rregulloreve ligjore në fushën e menaxhimit të mbeturinave, zbatimi dhe interpretimi i duhur i tyre nga palët e interesuara dhe qytetarët. Ndërtimi i dialogut ndërmjet qytetarëve, prodhuesve, pushtetit vendor dhe qendror, organizatave të shoqërisë civile, me qëllim uljen e ndikimit në mjedis dhe shëndetin e […]

Climate action starts with you (th)

Korrik 2021- Nëntor 2021 Climate action starts with you (th) I financuar, mbështetur nga Ambasada Britanike në Shkup Kamagra pas cher en france Pour certains hommes, des dispositifs de pompe à vide, des implants péniens chirurgicaux rigides ou n’importe où en plus d’un rapport firmicutes/bactériidetes accru. La difficulté d’assembler des comparateurs de qualité garantie et […]

Klimart

Qershor 2021 – Nëntor 2021 Projekti synon të rrisë ndërgjegjësimin e publikut dhe të edukojë të rinjtë për ndryshimet klimatike, energjinë e rinovueshme, transportin, pylltarinë dhe biodiversitetin. Nëpërmjet një serie prej 5 podkastesh me këto tema, të rinjtë do të mësojnë për kuptimin e secilës temë veç e veç, pra cilat janë shkaqet, pasojat, përfitimet, […]

Përfaqësimi i ndërmarrjeve sociale për menaxhimin e mbeturinave

Prill 2021 – Dhjetor 2022 Ky proces avokimi zbatohet në kuadër të programit për përfshirje sociale dhe ekonomi të gjelbër. Projekti ka një komponent ekologjik dhe socio-përfshirës dhe synon të krijojë një sistem për selektimin parësor të mbeturinave jo të rrezikshme në ndërtesat e banimit, me qëllim që të kontribuojë në një mjedis më të […]