Zgjedhjet e ardhshme lokale më 17 Tetor në R.e Maqedonisë së Veriut janë një mundësi e shkëlqyer për përfshirjen qytetare për gjelbërimin e komunave.

Për atë qëllim, në periudhën korrik-gusht, komisionet rinore të gjelbra zbatuan pyetësorin – Propozimi im për një komunë të gjelbër, që përfshiu 6 komuna (Aerodromin, Kisella Vodën, Karposhin, Çairin, Prilepin, Kumanovën).

Pyetësori u plotësua nga më shumë se 550 të rinj të cilët dhanë idetë dhe sugjerimet e tyre se si t’i bëjnë komunat e tyre më ekologjike dhe më të gjelbra. Në pyetësor, të rinjtë dhanë propozim konkret dhe zgjidhje për rrethin ku ata jetojnë. Më vonë, komisionet rinore të gjelbra nga komunat e lartpërmendura, filtruan dhe përzgjodhën propozimet më të mira dhe më të përshtatshme që janë në kompetencën e komunës, në mënyrë që t’ia paraqesin ato kandidatëve për kryetarë të komunave në komunat e përmendura.

Ju mund t’i shihni propozimet për secilën komunë veçmas në linqet e më poshtme:

Kërkesat e të rinjve Kisella Vodë

Kërkesat e të rinjve Karposh

Kërkesat e të rinjve Aerodrom

Kërkesat e të rinjve Çair ( МК)

Kërkesat e të rinjve (ALB)

Kërkesat e të rinjve Prilep

Kërkesat e të rinjve Kumanovë (МК)

Kërkesat e të rinjve Kumanovë (ALB)

Përmes broshurës së projektit, të rinjtë kanë mundësinë të mësojnë se çfarë janë komunat e gjelbra dhe se ka mjete demokratike për t’u përfshirë në diskursin publik në të cilin ata mund të bëjnë ndryshimin.

Broshura (МК)

Broshura (ALB)

Këto aktivitete janë pjesë e projektit “Eko-Aktivizmi Digjital Rinor për Komunat e Gjelbra” i financuar nga Fondacioni Heinrik Boll në Bosnjë dhe Hercegovinë.