mars 2023 – mars 2024

Projekti “Të rinjtë për veprim klimatik dhe transport të qëndrueshëm” fokusohet në forcimin e kapaciteteve të shoqatës për përfshirjen e të rinjve në avokimin e veprimit klimatik, me fokus transportin e qëndrueshëm, përmes këshillave rinore lokale dhe qendrave rinore. Transporti është një nga sektorët që ka një ndikim të rëndësishëm në ndryshimet klimatike, me tendencë për rritje të pjesëmarrjes (kërkesës) në të ardhmen, si dhe një sektor që prek drejtpërdrejt të rinjtë dhe jetën e tyre të përditshme.

Avokimi dhe njohuritë për ndryshimet klimatike dhe transportin e qëndrueshëm janë të pamjaftueshme, veçanërisht tek të rinjtë. Në të njëjtën kohë, Ligji për pjesëmarrjen rinore dhe politikat rinore paraqet një mundësi për të rinjtë që të përfshihen dhe të ndikojnë në politikat lokale përmes këshillave rinore dhe qendrave rinore në komuna, të cilat janë organe të detyrueshme për çdo komunë. Nëpërmjet mobilizimit dhe edukimit të të rinjve për veprim klimatik dhe transport të qëndrueshëm dhe lidhjes së tyre me këshillat dhe qendrat rinore, ndikimi mund të ushtrohet drejtpërdrejt në këshillat e bashkive dhe politikat përkatëse vendore (buxhetet, GUP, etj.)

Projekti do t’i kushtojë vëmendje të veçantë të rinjve dhe studentëve të cenueshëm dhe të margjinalizuar, prindërit e të cilëve vijnë nga familje të varfra, si dhe aspektit të të drejtat e njeriut (të rinjve) dhe barazia gjinore. Ato do të forcohen përmes projektit kapacitetet e shoqatës për mobilizimin e të rinjve dhe përfaqësimin e tyre për veprim klimatik në këshillat rinore bashkiake dhe qendrat rinore, të cilat do të promovojnë pjesëmarrjen e të rinjve dhe demokracinë. Më në fund, projekti do të ndihmojë shoqata në forcimin e kapaciteteve për planifikim strategjik dhe do të krijojë një plan strategjik për tre vitet e ardhshme.

Qëllimet:
1. Forcimi strategjik i rrjetit rinor dhe përfshirja e të rinjve në avokimin e politikave lokale të klimës, me fokus në transportin e qëndrueshëm
2. Përfshirja e të rinjve në avokimin e politikave lokale të klimës
3. Forcimi i kapaciteteve në avokimin e veprimit klimatik dhe transportit të qëndrueshëm
4. Përgatitja e një plani dhe programi të ri strategjik të shoqatës

Projekti “Të rinjtë për veprimin klimatik dhe transportin e qëndrueshëm” është në kuadër të projektit “CGO-të në veprim për ndryshimet klimatike” i zbatuar nga Eco-Svest, MZMP dhe CVNP i mbështetur nga Qeveria e Suedisë.