Благосостојба на младиски работници

In this qualitative research, our aim was to explore the well-being (issues and challenges) faced by youth workers in more depth. Based on aim, our main research question was: Based on the aim and main research question we had 7 sub-questions: 1. How do youth workers assess their professional status in society? 2. How do […]

Мапирање на релевантни политики за младински работници

The aim of the “Legislation pinpointing for youth work” is to show the direction for policy intervention in order to improve the youth workers conditions and livelihood. This paper is providing a reflection on the relevant policies and strategic documents related to youth work on EU level, as well as in specific countries. The conclusions […]

[ALB] Vendet e gjelbra të punës dhe njerëzit e rinj në Republikën e Maqedonisë

Para jush gjendet një publikacion i cili ka për qëllim që të japë pasqyrën mbi gjendjen e të rinjve dhe politikat për të rinjtë në Republikën e Maqedonisë, njëkohësisht duke e përpunuar temën “vendet e gjelbra të punës” që është një temë relativisht e re te ne. Ky publikacion në vend të parë u është […]

Зелените работни места и младите луѓе во Република Македонија

Проект: Млади за одржлив развој Овој проект се реализира со поддршка на СЕЕДЛИНГ Програмата, што ја спроведува Регионалниот центар за животна средина за Централна и Источна Европа (REC). Програмата се финансира од Австриската развојна агенција (ADA), оперативната единица на Австриската соработка аз меѓународен развој (ADC) Публикацијата може да ја прочитате тука.  

[испитување] Селектирање на отпад со фокус на селектирање на отпадното масло за јадење

Испитување на јавното мислење за селектирањена отпад со фокус на селектирање на отпаднотомасло за јадење од растително потекло водомаќинствата Извештајот може да го најдете тука.