Jetojmë në një epokë të krizës klimatike ku nevojitet veprim urgjent dhe bashkëpunim me të gjitha palët e interesuara në një shoqëri. Duke u nisur nga fakti se të rinjtë janë e ardhmja, gjegjësisht se ajo që ne e investojmë sot tek ata do të reflektohet në të ardhmen e afërt, pjesëmarrja e tyre në krijimin dhe zbatimin e politikave të gjelbra në nivel lokal, apo të politikave për ndryshimet klimatike dhe përmirësimi i mjedisit jetësor, është me rëndësi kyçe.

Në mungesë të të dhënave për pjesëmarrjen e të rinjve në politikat e gjelbra në nivel lokal, ne kryem këtë hulumtim që synon të zbërthejë këtë dinamikë komplekse, duke kërkuar të kuptojmë motivet, barrierat dhe mundësitë që formojnë pjesëmarrjen e të rinjve në politikat e gjelbra në nivel lokal në veri. Maqedonia. Duke e bërë këtë, ai përpiqet të kontribuojë në një kuptim më të plotë të pengesave dhe potencialeve për përdorimin e pasionit dhe energjisë së të rinjve për përmirësimin e politikave, pra masat që lidhen me përshtatjen dhe zbutjen e ndryshimeve klimatike, mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit.

Linku deri tek hulumtimi.

Ky hulumtim është përgatitur me mbështetjen financiare të Fondacionit Heinrich Boell me zyrë në Sarajevë, në kuadër të projektit “Eko-aktivizmi rinor për komuna të gjelbra vol.3”.