Rrjedhimisht, subjekt i këtij hulumtimi është analizimi i programeve mësimore të lëndëve të detyrueshme në arsimin fillor. Konkretisht,
analiza u krye në mënyrë që të rishikohej se sa është e përfaqësuar tema e ndryshimeve klimatike në plan-programet mësimore të Byrosë për Zhvillimin e Arsimit (BZhA).

Ky hulumtim është pjesë e projektit “Të rinjtë për arsimin për ndryshimet klimatike dhe ajër cilësor”, i financuar nga Fondacioni Heinrich Böll në Bosnjë dhe Hercegovinë, dhe i zbatuar nga Shoqata për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe Mbrojtjen e Mjedisit Jetësor “Go Green”, Shkup.

Hulumtimi mund të e shkarkoni këtu.