Qëllimet

 1. Bërthama aktiviste të zhvilluara për ndryshimet klimatike në shkollat e mesme në Manastir, Kërçovë dhe Shkup,
 2. Nënshkrimi i një peticioni për “Shkollat me energji diellore”,
 3. Vetëdije e shtuar midis vendimmarrësve në lidhje me rëndësinë e arsimit për ndryshimet klimatike dhe energjinë diellore si një burim energjie për institucionet arsimore – të paktën një institucion dërgon një letër me të cilën inicion pjesëmarrje dhe përfaqësim më të madh në temën e ndryshimeve klimatike në arsim.

Partnerët

 • Shkolla e mesme “Taki Daskallot”, Manastir
 • Shkolla e mesme “Josip Broz Tito”, Manastir
 • Shkolla e Mesme “Drita”, Kërçovë
 • Shkolla e mesme “Rade Jovçevski Korçagin”, Shkup
 • Shkolla e Mesme “Boro Petrushevski”, Shkup
 • Shkolla e Mesme “Nikolla Karev”, Shkup
 • Iniciativa “Fridays for future”

Aktivitetet

 • Kamp i shkollave të mesme për ndryshimet klimatike
 • Analiza e gjurmës së karbonit nga shkollat e mesme
 • Fushatë “Shkollat me energji diellore”
 • Punëtori për përgatitjen e peticionit dhe planit të komunikimit
 • Fushatë në internet përmes mediave sociale 
 • Ngjarje edukative-muzikore në shkolla
 • Takime me institucionet në nivel lokal dhe kombëtar

Projekti “Të flasim për ndryshimet klimatike” zbatohet nga “Eko-Svest”, CNVP dhe ShEM. Projekti është i financuar nga Bashkimi Evropian.