Младински еко-глас за промена во средните училишта (воспоставување на национална младинска еколошка мрежа)

Март-октомври 2019 Ученицте во РСМ не учествуваат во организации или здруженија на млади. Според истражувањето „Младинско учество во Македонија“ од МОФ и Реактор, околу 70% од учениците во средните училишта не знаат дека има ученички организации во нивното училиште, а 81% никогаш не учествувале во ученичка заедница. Главната цел на проектот е да се воспостави […]

Еколошко образование и младински активизам за почист воздух

Март-октомври 2019 Цел на проектот: Да се воспостави одржлива мрежа на еко-клубови во средните училишта во Град Скопје која ќе се залага за поздрава животна средина и почист воздух. Активност 1: Воспоставување на нови еко-клубови во средните училишта и зајакнување на постоечките клубови во Град Скопје Активност 2: Програма за учење (информативни видеа) Видео 1: […]

Зелени вештини за млади

Декември 2018-мај 2019 Остварени цели: мапирање на зелени занимања и работни места креирање на база на обучувачи за зелени занимања зголемено знаење и вештини на средношколци на теми поврзани со заштита на животната средина, климатски промени, одржлив развој, и квалитет на воздух. вклучени работодавци кои овозможуваат „учење од сенка“ на средношколците кај вработени кои имаат […]

“Направи Сам” (Do it yourself)

Октомври 2018-мај 2019 Општа цел: Зголемен интерес и желба кај учениците да учат за климатските промени, обновливите извори на енергија, енергетската ефикасност и одржливиот транспорт. Резултатите придонеcoа да организацијата создаде принцип на финансиска одржливост која што може да ја доразвива во идниот период. Програмата, сама по себе е начин како организацијата финансиски може да собира […]

Ја собираме пластиката од дома

Јуни-декември 2018 Во Градот Скопје скоро и да нема организиран систем за одделно собирање на отпадот од пакување (селектирање), кој е комунален отпад, особено во домаќинства, што е обврска на градоначалникот на Градот Скопје и на градоначалниците на Општините (член 26 од Законот за управување со пакување и отпад од пакување Сл. весник на РМ […]

Младите за одржлив развој

Општа цел на проектот е промоција и подигнување на свеста кај младите и клучните институции за зелените работни места кои произлегуваат од мерките за адаптација и намалување на климатските промени, во енергетскиот сектор. Конкретни цели: 1. Едукација и вклучување на младите во спроведување на кампања за развој на свеста за целите за одржливиот развој, со посебен […]

Од масло до енергија

Октомври-ноември 2017 Општа цел на проектот е воспоставување на систем за собирање на искористено масло за јадење од домаќинства и зголемено учество на производство на обновливи извори на енергија (биодизел) во Република Македонија. Во проектот беа вклучени и лиценцираната компанија за управување со отпадни масла и масти за јадење „Суниленс ДООЕЛ“, како и Здружениете на […]

Гоу Клин

Проектот има за цел да ја подржи имплементацијата на Законот за батерии и отпадни батерии (1 јануари 2011), да ја развие свеста кај населението за штетноста од батериите и да иницира систем за собирање на отпадните батерии. Краток опис: За да се постигнат целите на проекот, се поставија три главни столба на активности: Институционална соработка […]

Платформа за младинска одржливост

Платформата за младинска одржливост за прв пат беше промовирана на Семинар за одржлив развој кој се одржа на 8 октомври 2011 година каде што невладините организации АИЕСЕК, Младински Образовен Форум, Сојузот на Извидници и Гоу Грин ја потпишаа Декларацијата за младинска одржливост. Платформата е поддржана од Француската Амбасада. Целта на платформата за младинска одржливост е […]

Младинска Зелена Мрежа

Главна цел на проектот е воспоставување на платформа за млади луѓе каде тие ќе се поврзат, учат и работат заедно на проекти од областа на екологијата и одржливиот развој. Краток опис Мрежата ќе овозможи можности за младите луѓе за учење и ќе им овозможни да станат свесни и одговорни личности кои преземаат акција и водство […]