Младински дигитален еко-активизам за зелени општини

Април- Октомври 2021 Младите се пасивни кога станува збор за демократските процеси, поради недостаток на доверба во институциите и тесен простор за да се слушне нивниот глас. Општините како Карпош, Кисела Вода, Аеродром, Прилеп, Битола и Куманово се едни од најзагадените и имаат проблеми со управувањето на отпадот или зголемената урбанизација и транспорт, што доведува […]

Застапување на социјалните претпријатија за управување со отпад

Април 2021 – Декември 2022 Овој процес на застапување се спроведува под програмата за социјална инклузија и зелена економија. Проектот има еколошка и социо-инклузивна компонента и има за цел поставување на систем за примарна селекција на неопасен отпад во станбените згради, како би придонеле за почиста и поздрава животна средина, намалување на количините на отпад […]

Млади амбасадори за климатски промени

Октомври 2020 -Март 2021 Проектот има за цел да ги едуцира младите за климатска дипломатија, да креираат младински барања за климатски промени и да ја развие свеста во земјата за важноста од амбициозни цели за Конференцијата за климатски промени на ООН (COP26). Преку обуката за климатска дипломатија, кампања за климатските промени, како и симулацијата на Конференцијата, […]

Растеме заедно

Јули-декеври 2020 Неформалните собирачи на отпад се дел од ранливите категории на нашето општество уште многу одамна. Тие се дел од неформалната економија каде преку собирањето отпад од контејнерите и продавањето на т.н. „отпадџии“ добиваат пари на рака и крпат крај со крај, ден за ден. Проценките се дека околу 800 семејства се занимаваат со оваа […]

Младите за образование за климатски промени и квалитетен воздух

Април-Октомври 2020 Загаденоста на воздухот во Северна Македонија сеуште е на високо ниво и нема да се реши во најскоро време. Климатските промени се исто така проблем што погодува многумина, но младите луѓе и пошироката јавност не го сфаќаат сериозно. Ниската свест за климатските промени и нејзините ефекти се должи на недоволна застапеност во образовните програми. […]

Сакаме соларна енергија

Декември 2019-мај 2020 Општа цел на проектот: Создавање мрежа на средношколци кои активно учат и вршат јавен притисок врз надлежните институции за зајакнување на и образованието за климатски промени и поголема застапеност на сончевата енергија во енергетскиот систем Партнери Средно училиште „Орце Николов“, Скопје; Средно училиште „Здравко Цветковски“, Скопје; Средно училиште „Јосип Броз Тито“, Скопје; […]

Училишта на сончева енергија

Август 2019- април 2020 Цели Развиени активистички јадра за климатски промени во средните училишта во Битола, Кичево и Скопје, Потпишување петиција за „Училишта на сончева енергија“, Зголемена свест кај носителите за одлуки за важноста на образованието за климатски промени и сончевата енергија како енергенс на образовните установи – најмалку една институција испраќа писмо со кое […]

АКЦИЈА, СЕЛЕКЦИЈА И РЕУПОТРЕБА за помалку отпад

Јуни-ноември 2019 Со проектот ќе се подигне свеста кај граѓаните за принципите на превенција, селектирање и реупотреба на отпадот, и воедно ќе се активираат граѓаните, со посебен фокус на младите луѓе, да се вклучат во акции за чистење, селекција, реупотреба на отпадот и едукација на населението. Цел Промоција, поттикнување и активно вклучување на населението во […]

Младите за промена во животната средина

Јуни-октомври 2019 Младите не се свесни за важноста на некои туристички места и нивната вредност за земјите во кои живеат. Растот на туризмот дополнително ја загрозува животната средина. Туристите кои секоја година се се’ побројни, претставуваат закана за статусот за заштитени подрачја на некои места како Охрид и Крушево. Целта на проектот е да ја […]

Младински еко-глас за промена во средните училишта (воспоставување на национална младинска еколошка мрежа)

Март-октомври 2019 Ученицте во РСМ не учествуваат во организации или здруженија на млади. Според истражувањето „Младинско учество во Македонија“ од МОФ и Реактор, околу 70% од учениците во средните училишта не знаат дека има ученички организации во нивното училиште, а 81% никогаш не учествувале во ученичка заедница. Главната цел на проектот е да се воспостави […]