Clean AIRdrom – Zero solid waste municipality

Janar 2022 – Dhjetor 2024 Ky aksion ka për qëllim krijimin e një sistemi inovativ për menaxhimin e mbeturinave të ngurta për Komunën e Aerodromit në Shkup, Maqedonia e Veriut, për të forcuar kapacitetet e stafit komunal, për të përfshirë grupet e cenueshme që merren me grumbullimin joformal të mbeturinave dhe për të rritur ndërgjegjësimin […]

A dëshiron të bëhesh aktivist i gjelbër?

“Go Green” në kuadër të projektit “EKO AKTIVIZMI DIGJITAL RINOR PËR KOMUNA TË GJELBRA” shpall thirrje për 20 banorë të rinj nga komunat e Kisella Vodës, Karposhit, Aerodromit, Manastirit, Prilepit dhe Kumanovës. Rreth projektit: Projekti synon t’i përfshijë të rinjtë para zgjedhjeve lokale, në imagjinimin e procesit të gjelbërimit të komunave – dhe atë që ata […]

Kërkesat e të rinjve për komuna të gjelbra

Zgjedhjet e ardhshme lokale më 17 Tetor në R.e Maqedonisë së Veriut janë një mundësi e shkëlqyer për përfshirjen qytetare për gjelbërimin e komunave. Për atë qëllim, në periudhën korrik-gusht, komisionet rinore të gjelbra zbatuan pyetësorin – Propozimi im për një komunë të gjelbër, që përfshiu 6 komuna (Aerodromin, Kisella Vodën, Karposhin, Çairin, Prilepin, Kumanovën). […]

Thirrje për asistent/e të projektit për eko-aktivizëm rinor

“Go Green” shpall thirrje për asistent të projektit për eko-aktivizëm rinor. Të gjithë të interesuarit duhet të aplikojnë deri më 12.06.2021 duke dërguar një biografi të shkurtër me të dhëna për kontakt dhe një motivim të shkurtër deri në 200 fjalë në e-mailin: elenaacevska@bidizelen.org RRETH PROJEKTIT Projekti ka për qëllim:         të aktivizojë […]

Ligje të reja, rregulla të reja

Gusht 2021 – Dhjetor 2021 Edukimi dhe zbatimi praktik i rregulloreve ligjore në fushën e menaxhimit të mbeturinave, zbatimi dhe interpretimi i duhur i tyre nga palët e interesuara dhe qytetarët. Ndërtimi i dialogut ndërmjet qytetarëve, prodhuesve, pushtetit vendor dhe qendror, organizatave të shoqërisë civile, me qëllim uljen e ndikimit në mjedis dhe shëndetin e […]

Selektoj në Aerodrom

Gusht 2021 – Nëntor 2021 Rritja e ndërgjegjësimit dhe edukimit të publikut të të rinjve në fushën e mjedisit dhe menaxhimit të mbetjeve përmes një karvani për reduktimin, ripërdorimin dhe selektimin e duhur të mbeturinave. Aktivitetet: Ndërtimi i stacionit të lëvizshëm për seleksionimin e mbetjeve me 8 fraksione Realizimi i një eko karvani – punëtori […]

Climate action starts with you (th)

Korrik 2021- Nëntor 2021 Climate action starts with you (th) I financuar, mbështetur nga Ambasada Britanike në Shkup Kamagra pas cher en france Pour certains hommes, des dispositifs de pompe à vide, des implants péniens chirurgicaux rigides ou n’importe où en plus d’un rapport firmicutes/bactériidetes accru. La difficulté d’assembler des comparateurs de qualité garantie et […]

Klimart

Qershor 2021 – Nëntor 2021 Projekti synon të rrisë ndërgjegjësimin e publikut dhe të edukojë të rinjtë për ndryshimet klimatike, energjinë e rinovueshme, transportin, pylltarinë dhe biodiversitetin. Nëpërmjet një serie prej 5 podkastesh me këto tema, të rinjtë do të mësojnë për kuptimin e secilës temë veç e veç, pra cilat janë shkaqet, pasojat, përfitimet, […]

Përfaqësimi i ndërmarrjeve sociale për menaxhimin e mbeturinave

Prill 2021 – Dhjetor 2022 Ky proces avokimi zbatohet në kuadër të programit për përfshirje sociale dhe ekonomi të gjelbër. Projekti ka një komponent ekologjik dhe socio-përfshirës dhe synon të krijojë një sistem për selektimin parësor të mbeturinave jo të rrezikshme në ndërtesat e banimit, me qëllim që të kontribuojë në një mjedis më të […]

Eko aktivizmi digjital rinor për komuna të gjelbra

Prill – Tetor 2021 Të rinjtë janë pasivë kur bëhet fjalë për proceset demokratike, për shkak të mungesës së besimit në institucione dhe hapësirës së ngushtë për t’u dëgjuar zëri i tyre. Komunat si Karposhi, Kisella Voda, Aerodromi, Prilepi, Manastiri dhe Kumanova janë ndër më të ndoturat dhe kanë probleme me menaxhimin e mbeturinave ose […]